องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

การดำเนินการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

ปีงบประมาณ

2567

ต.ค. 66 - ก.ย. 67

คำร้องทั้งหมด

71

กำลังดำเนินการ

1

ดำเนินการแล้วเสร็จ

70