เทศบาลตำบลท่ายาง

การดำเนินการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

ปีงบประมาณ

2567

ต.ค. 66 - ก.ย. 67

คำร้องทั้งหมด

11

กำลังดำเนินการ

2

ดำเนินการแล้วเสร็จ

9