เทศบาลตำบลท่ายาง

การดำเนินการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

ปีงบประมาณ

2566

ต.ค. 65 - ก.ย. 66

คำร้องทั้งหมด

38

กำลังดำเนินการ

2

ดำเนินการแล้วเสร็จ

36