เทศบาลตำบลนางแล

การดำเนินการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

ปีงบประมาณ

2567

ต.ค. 66 - ก.ย. 67

คำร้องทั้งหมด

263

กำลังดำเนินการ

6

ดำเนินการแล้วเสร็จ

257

เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติภายหลังจากการแจ้งประเมิน วิธีการจัดการหนี้และ ได้มาซึ่งหนี้ การบังคับทางปกครองกับหนี้ภาษีค้างชำระ การลดยอดหนี้ภาษีที่ผิดพลาด และจำหน่ายหนี้ภาษี พร้อมสรุปปัญหา แนวทางตอบข้อหารือที่เกิดขึ้น รวมทั้งหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และความผิดที่ปรับเป็น พินั

ประชาสัมพันธ์ | pdf | 4.42 MB
ดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรม หลักสูตร "แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ของ อปท. และการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ การใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์ การจำแนกแผนงาน/งาน/งบรายจ่าย

ประชาสัมพันธ์ | pdf | 2.85 MB
ดาวน์โหลด

การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล

การรับโอนพนักงานเทศบาล | pdf | 487 KB
ดาวน์โหลด