ประเมินความพึงพอใจใน
การบริการ
กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการ
โดยเกณฑ์การให้คะแนน มีดังนี้
ความสะดวกในการใช้งาน
ความรวดเร็วในการได้รับบริการ
การติดตามความก้าวหน้าของงาน
ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ