bg policy

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของระบบท้องถิ่นดิจิทัล

คำนิยาม
 • ผู้ให้บริการ หมายความถึง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดให้มีการดูแลบำรุงรักษาและพัฒนา ของระบบท้องถิ่นดิจิทัล
 • ผู้ใช้บริการ หมายความถึง บุคคลธรรมดา หรือหน่วยงานใด ๆ ที่เข้าใช้บริการของระบบ
 • บริการ หมายความรวมถึง การใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์ของ ผู้ให้บริการ
 • ระบบท้องถิ่นดิจิทัล หมายถึง ระบบกลางที่ใช้บริหารงานสำหรับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล

ข้อกำหนดในการให้บริการของผู้ให้บริการ

1. ข้อกำหนด

1.1 ผู้ให้บริการจะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการ ที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดทั่วไป” และภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการที่กำหนดเพิ่มเติมไว้ สำหรับบริการหนึ่ง บริการใดโดยเฉพาะ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดเฉพาะ”
1.2 ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบข้อกำหนดทั่วไป และข้อกำหนดเฉพาะได้โดยการเข้าใช้งานผ่านบริการของ ผู้ให้บริการ
1.3 ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดเฉพาะซึ่งต่อไปจะเรียกรวมว่า “ข้อกำหนด” ถือเป็นสาระสำคัญในการให้บริการของผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่จะต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ให้เข้าใจโดยละเอียด และให้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการและ ผู้ให้บริการ
1.4 สำหรับบริการที่มีข้อกำหนดเฉพาะ ในกรณีที่ข้อกำหนดทั่วไปมีข้อความขัดแย้งกับข้อกำหนดเฉพาะนั้น ให้ข้อความในข้อกำหนดเฉพาะบังคับมีผลบังคับใช้สำหรับบริการนั้นแทนข้อกำหนดทั่วไป
1.5 คงไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

2. การยอมรับข้อกำหนด

2.1 ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบและยอมรับข้อกำหนด มิฉะนั้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการได้
2.2 ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบและยอมรับข้อกำหนดได้โดย:
 • 2.2.1.
  ลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบและยอมรับกับข้อกำหนด โดย ผู้ให้บริการจะจัดเตรียมเอกสารนี้ไว้ให้ผู้ใช้บริการในแบบขอใช้บริการ
  2.2.2.
  โดยการใช้บริการของ ผู้ให้บริการในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับข้อกำหนดโดยปริยายนับจากเวลาที่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
  2.2.3.
  มิให้ผู้ใช้บริการนำรายชื่อบุคคลอื่นเข้าสู่ระบบโดยมิได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการต้องจัดให้ผู้ให้ความยินยอมรับทราบและยอมรับข้อกำหนดนี้ก่อน จึงจะนำเข้ารายชื่อผู้ให้ความยินยอมเข้าสู่ระบบกลางได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้บริการนำรายชื่อผู้ให้ความยินยอมเข้าระบบกลาง ผู้ให้บริการถือว่าผู้ใช้บริการได้รับรองแล้วว่าได้จัดให้ผู้ให้ความยินยอมรับทราบและยอมรับข้อกำหนดนี้แล้ว และผู้ใช้บริการได้ตกลงโดยปริยายว่าจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการไม่รับทราบหรือไม่ยอมรับข้อกำหนดนี้
2.3 ผู้ใช้บริการควรบันทึกหรือทำสำเนาข้อกำหนดทั่วไปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

3. การให้บริการโดยผู้ให้บริการ

3.1 ผู้ให้บริการอาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบและลักษณะของบริการเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
3.2 ผู้ให้บริการอาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะหากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือขัดแย้งต่อข้อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบหลังจากดำเนินการภายใน 7 วัน
3.3 การหยุด หรือการยกเลิกบริการตามข้อ 3.2 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
3.4 ผู้ให้บริการอาจกำหนดขอบเขตสูงสุดของปริมาณข้อมูลที่ผู้ใช้บริการอาจส่งหรือได้รับผ่านบริการหรือจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่ใช้สำหรับการให้บริการใด ๆ เมื่อใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ผู้ให้บริการ ยกเว้นกรณีที่มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับทางผู้ให้บริการ

4. การใช้บริการโดยผู้ใช้บริการ

4.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ผู้ให้บริการอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
4.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงที่ได้ทำกับ ผู้ให้บริการและไม่ขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติ ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการรายอื่นนำเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
4.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ ผู้ให้บริการ จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
4.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ ผู้ให้บริการ รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
4.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆในทางที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ใช้บริการอื่นอย่างไม่เป็นธรรมในทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
4.6 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

5. รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยของบัญชี

5.1 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
5.2 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ ผู้ให้บริการ สำหรับการใช้งานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ

6. การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

6.1 ผู้ให้บริการจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ
6.2 หากเป็นกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกประมวลผลโดยผู้ประมวลผลข้อมูลภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะทำให้แน่ใจว่าผู้ประมวลผลข้อมูลนั้นมีการประมวลผลที่สอดคล้องตามนโยบายส่วนบุคคลของผู้ให้บริการเช่นเดียวกัน

7. เนื้อหาในบริการ

7.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
7.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้นผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น หรือมีสิทธิดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย
7.3 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ใช้บริการอื่นนำเนื้อหาที่ตนสร้างขึ้นไปเผยแพร่ต่อได้โดยคำนึงถึงความได้สัดส่วนของประโยชน์และผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้บริการ
7.4 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือหยาบคายอันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
7.5 ผู้ให้บริการ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง ผู้ให้บริการ อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
7.6 ผู้ให้บริการ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ ในความสูญเสียหรือเสียหาย อันเกิดจากเนื้อหาที่ผู้บริการมิได้เป็นผู้สร้างขึ้น โดยผู้ที่สร้างเนื้อหาดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
** หากผู้ใช้บริการได้สร้าง ส่ง หรือแสดงเนื้อหาใด ๆ ในบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ อันเกิดจากเนื้อหาดังกล่าวนั้นต่อบุคคลใด ๆ รวมถึง ต่อผู้ให้บริการ ด้วย

8. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

8.1 ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้อนุญาตแก่ ผู้ให้บริการ เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้อนุญาตแก่ ผู้ให้บริการ เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
8.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ ผู้ให้บริการ กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ให้บริการ
8.3 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ใช้บริการอื่นนำเนื้อหาที่ตนสร้างขึ้นไปเผยแพร่ต่อได้โดยคำนึงถึงความได้สัดส่วนของประโยชน์และผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้บริการ