เทศบาลเมืองแสนสุข

การดำเนินการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

ปีงบประมาณ

2567

ต.ค. 66 - ก.ย. 67

คำร้องทั้งหมด

1817

กำลังดำเนินการ

507

ดำเนินการแล้วเสร็จ

1310